تعداد جلسات میکرونیدلینگ به شرایط پوست فرد بستگی دارد. اما به طور کلی می توان گفت برای جای جوش های معمولی، سه تا چهار جلسه نیاز خواهد بود. اشکالهای ناشی از سوختگی نیز معمولاً به پنج جلسه میکرونیدلینگ نیاز دارند.

هر فرد به چند جلسه  میکرونیدلینگ نیاز دارد؟

 تعداد جلسات میکرونیدلینگ به شرایط پوست فرد بستگی دارد. اما به طور کلی می توان گفت برای جای جوش های معمولی، سه تا چهار جلسه نیاز خواهد بود. اسکارهای ناشی از سوختگی نیز معمولاً به پنج جلسه میکرونیدلینگ نیاز دارند. در مورد چین و چروک و پیری پوست نیز معمولاً سالانه یک تا دو جلسه توصیه شده است. مدل های خاصی از ابزارهای میکرونیدلینگ هم موجود هستند که نیدل های بسیار ظریفی با ارتفاع دو دهم میلی متر دارند و می توانند دو تا سه بار در هفته در منزل یا آرایشگاه  مورد استفاده قرار بگیرند تا:
 o       منافذ پوست بسته تر شود
 o       سطح چربی پوست کاهش یابد
 o       خطوط و چین و چروک های پوست کاهش یابد
 o       نفوذ و تأثیر کرم های بهداشتی پوستی افزایش یابد
 o       بروز جوش به حداقل برسد